Sifunda isiZulu!

This is put together as my reference to Zulu. I am a student of Zulu and there may be errors.


Sawubona!
Greeting
Hamba kahle
Departing
Wena ungubani?
What is your name?
Usebenzani?
What do you do?
Uhlalaphi?
Where are you from?
Uyasazi isiZulu?
Do you know?
Sithini isikhathi manje?
What time is it?
Cha angikwazi
No
Ushukela nobisi
And
Awugcwalise
Please
Ngingajabula
Would you like to
Ngingakusiza na?
Can I help you?
Singabhema lapha na?
May I?
Ngifanele ngihambe manje
Must
Ushaye utshani
Idiomatic phrases using ukushaya - to hit
Ngizobukizela itheksi
For
X Izitolo zivuliwe namhlanje
Passive
X Ngisaphila
Still doing
Sihambe, masikushiye
Let us - permissive form
Thula!
Commands - imperative
Sobonana futhi
Reciprocal verbs
Simsebenzisa umsebenzi wakhe
Causative verbs
Yimela ngapha
Applied verbs
Hambahamba
Doubled verbs
Kuboneka na?
Other verb forms
Uyahamba
He is leaving - present
X Banelisiwe na?
Are they satisfied?
Kuzoshisa kusasa
it will be hot tomorrow
X Ngiyambonile
I was leaving (then)
Bekushisa kakhulu izolo
It was hot yesterday
X Ngangihamba
I was leaving
X Sabona
They saw him (a long time ago)
X Ubuqedile
He has been honest
X Ngangihambile
I had left
Njani?
How?
Ufuna ukuwenzani?
What?
Ngubani ocela ikhofi?
Who?
Ufuna ukungena na?
Yes/no questions
Yini ndaba uhamba manje?
Why?
Yimalini uphopho?
How much (money)?
Ngiyohlala amabili
How many (numbers)
Luphi ubisi?
Where?
X Iposihhovisi likude na?
How far?
Kukuphi eMkuze?
Whereabouts?
IFanta ikhona na?
Is it here?
Kungamakhilomitha amangaki?
Distances
Kusuka ngoSombuluko
From ... to
Izinja ziphanle
Places
Ngibuza isiteshi
Directions
X Mangikwethuke kuJabu
Introducing people - let me introduce
X Lezo izinkomo
Demonstrative pronouns
Nginabafoweto abathathu
Have
Imoto yami
Expressing possession
X Lonke ilanga
All
X Sikuhalalisela
Congratulations
Izinja ezinthathu
Thee dogs - adjectives
Sicela amanzi abandayo
Cold water please - relatives
Ngicela isihlalo lapho
Please may I have that seat - dialogue
Ngifuna uphetroli
I want some petrol - dialogue
Ucingo lukhona na?
Is there a telephone here -dialogue
Abantu
People
Izilwane
Animals
Ukudla
Food
X Izinto
Objects
X Izindawo
Places
X Izinsho nemisho
Phrases and sayings
Ukunye, isibili, kuthathu
Numbers - traditional form
Tenses 1
Present continuous
Tenses 2
Present stative
Tenses 3
Future
Tenses 4
Future continuous
Tenses 5
Future perfect
Tenses 6
Past
Tenses 7
Past perfect recent
Tenses 8
Past perfect remote
Tenses 9
Past historical
Tenses 10
Past continuous recent
Tenses 11
Past continuous remote
Ukhulumisa njani?
Pronunciation
Noun classes
Summary talble with concords
Pronouns
Summary table
Interrogatives
Quick reference
Verbs
Zulu-English, English-Zulu
Other websites
Booklist

This page - www.newt.clara.co.uk/isizulu/index.htm
5 August 2012